Obecnie brak naboru.

Obecnie nie są realizowane projekty z dofinansowaniem UE. Oczekujemy na ogłoszenie nowych programów.

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe MOTOS Sp. z o.o., ul. Okulickiego 64, 37-450 Stalowa Wola, realizuje projekt dofinansowania z Funduszy Europejskich pod tytułem:

STALOWOWOLSKA SZKOŁA KIEROWCY ZAWODOWEGO numer projektu: RPPK.09.05.00-18-0007/17

 

Okres realizacji projektu: 01.05.2018 – 30.06.2019 r.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 „Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.”

Projekt kierowany jest do 150 osób z obszaru województwa podkarpackiego zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

W projekcie udział może wziąć osoba, która:

* zamieszkuje województwo podkarpackie;

* minimalny wiek 3 miesiące przed ukończeniem 21 roku życia;

* pracująca lub bezrobotna zarejestrowana oraz niezarejestrowana w PUP, w tym długotrwale bezrobotna lub bierna zawodowo;

* posiada prawo jazdy kat. B, lub B i C;

* posiada profil kandydata na kierowcę, oraz orzeczenie lekarskie i psychologiczne dopuszczające do pracy na stanowisku kierowcy (kwalifikacja wstępna przyspieszona);

* złożyła osobiście komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów aplikacyjnych

* wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych i monitorowanie danych wymaganych do projektu

* pierwszeństwo w projekcie będą miały osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym (do ISCED3 włącznie) (kryterium premiujące)

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w zakresie:

  • – prawo jazdy kategorii C
  • – prawo jazdy kategorii C+E
  • – kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kategorii C1, C, C1+E, C+E.

Dodatkowo, w ramach projektu, uczestnik otrzymuje: materiały szkoleniowe oraz ma opłacony jeden egzamin państwowy.

Wartość projektu 423 650,00 zł w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 381 285,00 zł.

 

Więcej informacji tel. 15 844 09 82, lub motos@motos.edu.pl

www.mapadotacji.gov.pl.