Aby zapisać się na kurs należy:

Skontaktować się z OSK MOTOS w celu ustalenia terminu badań lekarskich
Po badaniach, kursant zobowiązany jest złożyć w Wydziale Komunikacji lub w Starostwie Powiatowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, komplet następujących dokumentów:
o wniosek o wydanie profilu kandydata na kierowcę (PKK)
o orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
o fotografię – wyraźną, aktualną i kolorową o wymiarach 3,5×4,5 cm, na wprost
o kserokopię prawa jazdy (jeżeli posiada)
o dowód osobisty lub paszport – DO WGLĄDU.
Na podstawie powyższych dokumentów, właściwy organ wydający prawo jazdy, generuje PROFIL KANDYDATA na KIEROWCĘ (PKK)
Odbiór PKK następuje w dniu złożenia dokumentów oraz wydawany jest osobie zainteresowanej do rąk własnych
PROFIL KANDYDATA na KIEROWCĘ należy przedstawić w OSK MOTOS najpóźniej w dniu planowanego rozpoczęcia szkolenia

Warunkiem przystąpienia do szkolenia na prawo jazdy kategorii C jest:

ukończone minimum 20 lat 9 miesięcy
szkolenie może rozpocząć osoba, która posiada prawo jazdy kategorii B
ukończone 19 lat dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej
ukończone 18 lat dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym

Kurs obejmuje:

20 godzin teoretycznych
30 godzin praktycznych – w naszej Szkole na pojazdach marki MAN oraz RENAULT
materiały szkoleniowe (podręcznik kursanta z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, znakami drogowymi oraz testami plus płyta z testami)
egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny
prawo jazdy kat. C uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t. z wyjątkiem autobusu
zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej, oraz z przyczepy lekkiej
pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym